ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ