ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) บ้านฝายดินสอ

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสำรวจความเสียหายด้านสาธารณภัย
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) บ้านฝายดินสอ หมู่ที่ 3 และ บ้านม่วงหมู่ที่ 4