ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย CI ตำบลดงบัง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.30 น.
นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง นายทรรศยุ เชาว์ผักปัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง
งานป้องกันฯ งานสาธารณสุข กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย CI ตำบลดงบัง
ณ ศูนย์เรัยนรู้ชุมชนตำบลดงบัง