ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สมาชิก สภา อบต.ดงบัง update_icon_update

                       
       นางสาคร คงน้อย
ประธานสภา อบต.ดงบัง
             
                 
   นายสายยนต์ ประเสริฐสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
      นายพิชัย ดวงอุไร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
         
                     
                     
                     
               
  นายบุญเพียร กุลด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
  นายทองอินทร์ เย็นญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
 นายประทีป โป้คอนสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
    นายเสมือน สายศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสุวัฒน์ ไขนกขุ้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8